Слики од WEB апликација

Дигинет користи напреден WEB TAVL софтвер на Телтоника.

Основна слика

Следење во живо

Историја на движење

График од брзина на движење

© GPS Diginet. Сите права се задржани.